FAQs for IV Tocilizumab in the Treatment of Patients with Severe and Critical COVID-19-related Pneumonia

1.  Ano po ba ang Tocilizumab at para saan po siya talaga ginagamit?

Ang Tocilizumab ay kadalasang nirereseta sa mga taong may mga moderate to severe rheumatoid arthritis na hindi na tinatalaban ng iba pang mga gamot na pang-rayuma na tulad ng ciclosporin, cyclophosphamide, atbp.

Ito ay intravenous na gamot. Ibig sabihin, ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagsu-swero para padaanin sa ugat ng katawan. Ngunit kamakailan, mayroon na rin itong subcutaneous na uri, kung saan tinuturok ito sa ilalim ng balat.

Ang Tocilizumab ay isang monoclonal antibody at immunosuppressive drug. Ibig sabihin, may kakayahan itong pigilan o pahupain ang labis na pag-react ng immune system o ang natural na panlaban ng ating katawan laban sa mga sakit.

2.  Bakit ito ginagamit para sa COVID-19 ngayon? Ano ang maitutulong nito sa mga may COVID-19?

Isa sa mga sinusulusyunang mga problema nitong Tocilizumab ay ang Cytokine Release Syndrome o Cytokine Storm. Ang Cytokine Storm ay ang pag-overreact ng ating katawan sa paglaban sa isang sakit.

Sa mga nakaraang mga pag-aaral na ginawa sa mga kapatid na sakit ng COVID-19 na SARS-CoV (SARS) at MERS-Cov (MERS), merong mga naitalang nagkakaroon nitong Cytokine Storm na siyang nagiging sanhi ng paglala ng kalagayan ng isang pasyenteng apektado ng SARS at MERS.

Itong immunosuppressive na kakayanan ng Tocilizumab ay nakikitaan ng potential na mapa-hupa itong pago-overreact ng katawan ng isang tao sa paglaban sa sakit na tulad ng COVID-19.

3.  Kanino lang pwede ibigay ang Tocilizumab?

Sa pag-aaral na ito, tinitignan ng ating mga mananaliksik kung epektibo ang Tocilizumab sa mga may malalang pulmunya na dulot ng COVID-19. Para ito sa mga COVID-19 patients na nangangailangan na ng supplemental oxygen o ng mechanical ventilation (artipisyal na pantulong sa pag-hinga).

Hindi po ito ginagawang gamot sa mga taong may mild symptoms at binibigay po ito kung lubhang kinakailangan lamang.

4.  Bakit kailangan pa ng panibagong pag-aaral tungkol sa gamot na ito?

Kahit mayroon nang mga pag-aaral na nagawa sa paggamit ng Tocilizumab bilang lunas sa kumplikasyong maaaring maranasan sa pagkakaroon ng COVID-19 sa ibang bansa tulad ng China, U.S. at sa Europa, mahalagang mai-apply ang pag-aaral sa Pilipinas para malaman kung tunay ngang angkop sa mga Pilipino ang lunas na ito, kung ito ba ay tatalab, at kung ito ba ay ligtas at hindi magdudulot ng kahit anong side effects.

Mahalaga ring may mga karagdagang pag-aaral at pagsusuring ginagawa tungkol dito para maberipika ang mga lumabas nang resulta. Kumbaga, kung ang eksaktong ginawa sa China, U.S. o Europa ay gagawin din dito sa Pilipinas, pareho lang ba ang makukuhang magagandang resulta?

5.  Anong ginawa sa pag-aaral na ito para malamang tumatalab nga ang Tocilizumab?

Para malaman kung epektibo ang Tocilizumab sa pagtulong sa pagginhawa ng pakiramdam ng pasyenteng nakararanas ng malubhang impeksyon at pulmunya na dulot ng COVID-19, nagsagawa ang mga mananaliksik ng randomized controlled trial sa mga pasyente sa Philippine General Hospital.

Ang ibig sabihin ng randomized controlled trial ay pipiliin ang mga pasyente na pasok sa itinakdang mga criteria ng mga mananaliksik at hahatiin ang bilang ng mga napiling pasyente sa dalawang grupo: ang isang grupo ay tatanggap ng placebo at standard of care, o yung karaniwang lunas o paggamot na ibinibigay na sa mga pasyenteng nakararanas ng malubhang COVID-19, at ang kabilang grupo ay bibigyan ng Tocilizumab kasabay ng karaniwang lunas. Sa ganitong paraan, malalaman kung may pagkakaiba ba kung mabibigyan ng Tocilizumab ang mga pasyenteng may malubha o critical na COVID-19.

Hangarin ng pananaliksik na ito na makapag-recruit ng siyamnapu’t walong (98) pasiyente. Apatnapu’t siyam (49) ang bibigyan ng placebo at karaniwang lunas at 49 naman ang makatatanggap ng Tocilizumab kasama ng karaniwang lunas.

Magtatagal ang pananaliksik na ito hangga’t maabot na ng mga mananaliksik ang target nilang 98 na pasyente. Ang partisipasyon ng mga napiling pasyente ay magtatagal hanggang sila ay gumaling na’t nakalabas na ng ospital o kung sa kasamaang-palad ay hindi gumaling ang pasyente at masawi.

6.  Meron na po bang resulta ang pag-aaral na ito?

Natapos na ang pag-aaral na ito noong ika-14 ng Setyembre, 2021, at kasalukuyan pang ina-analyze ang mga datos na nakuha mula sa kanilang pananaliksik.

Tinatarget ng mga mananaliksik na mabuo ang kanilang report sa loob ng dalawa o tatlong buwan mula nang matapos ang pananaliksik.

7.  Naging epektibo po ba ito? Meron po ba tayong sapat na supply ng gamot na ito?

Para sa pag-aaral na ito, sinigurado ng mga mananaliksik na makakakuha sila ng sapat na supply ng Tocilizumab para sa kanilang pag-aaral.

Ang tanging layunin ng pag-aaral ng Tocilizumab ay malaman kung epektibo ito laban sa malubhang pulmunyang dulot ng COVID-19. Hindi po layon ng pag-aaral na ito na sabihing ito ay magiging gamot na pupuksa sa COVID-19.

Maliban sa Tocilizumab, marami pang gamot at lunas ang sinasaliksik para sa COVID-19 tulad ng Lagundi, Tawa-Tawa, at Virgin Coconut Oil upang mabigyang lunas ang mga sintomas habang hindi pa ito lumalala. Kung magiging matagumpay po ang paghahanap natin ng mga gamot na makapipigil sa paglala ng COVID-19, maiiwasan po natin ang masidhing pangangailangan sa paggamit nitong Tocilizumab at hindi natin maipagkakait ito sa mga may rayuma.

Siyempre pa, ang isa sa pinaka-epektibong panlaban natin sa COVID-19 nitong mga panahong ito ay ang pagpapabakuna.

Magpabakuna po tayo at sundin natin ang mga protocol na itinalaga ng ating pamahalaan nang maiwasan natin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at pagkaka-ospital na maaaring magdulot ng pangangailangan sa gamot na ito na siya namang nagdudulot ng kakulangan sa supply.

8.  Sigurado po bang naging safe ang pagsasagawa ng pag-aaral na ito?

Sinigurado po ng mga mananaliksik na naibigay po nila ang karampatang kalinga sa mga pasyenteng naging bahagi ng pag-aaral na ito, ayon sa kasalukuyang pamantayan ng paggagamot sa mga pasyenteng may COVID-19.

Ang mga pasyenteng nabigyan ng Tocilizumab ay nakatanggap ng 400 mg ng nasabing gamot na nilusaw sa 0.9% o 0.45% na Sodium Chloride Injection, USP sa pamamagitan ng pagsuswero sa loob ng animnapung minuto (60 minutes o isang oras) bilang pangunang dose. Ito ay batay sa tamang pagbibigay ng gamot na ito.

Kung walang nakitang magandang pagbabago sa kalagayan ng pasyente, nabigyan ito ng pangalawang dose makalipas ang dalawampu’t apat hanggang apatnapu’t walong oras (24-48 hours).

Sakaling nakaranas ang pasiyente ng hindi magandang reaksyon sa Tocilizumab, agaran silang nabigyan ng panguna at karampatang lunas.

Kinukunan din ng dugo ang mga pasyente kada tatlong araw upang mamonitor ang kanilang kalagayang pangkalusugan, upang makatulong sa kanilang gamutan.